„Budowa elektrowni wiatrowej (ST5, ST6) w gminie Strzałkowo o mocy 4 MW (2 x 2 MW) wraz z infrastrukturą i przyłączem energetycznym.”

Projekt zrealizowany w ramach osi priorytetowej 3 „Energia”, działanie 3.1 „Wytwarzanie i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych”, poddziałanie 3.1.1 „Wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł energii” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Beneficjent: Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „Cytrus” Spółka Jawna, Andrzej Nowakowski, Mirosława Nowakowska

Okres realizacji projektu: 13.03.2018 – 30.08.2019

Całkowita wartość projektu: 21.088.767,00 PLN

Wartość dofinansowania: 6.238.251,30 PLN

Cel projektu: Zwiększenie poziomu produkcji energii ze źródeł odnawialnych poprzez budowę dwóch elektrowni wiatrowych o mocy 2 MW każda.